Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Územní plán

1 Textová část územního plánu

2.01 Základní členění území

2.02 Hlavní výkres

2.03 Koncepce dopravní infrastruktury

2.04 Koncepce technické infrastruktury

2.05 Koncepce uspořádání krajiny

2.06 Územní systém ekologické stability

2.07 Veřejně prospěšné stavby a opatření

2.08 Urbanistická koncepce

3 Textová část odůvodnění územního plánu

4.01 Koordinační výkres

4.02 Širší vztahy

4.03 Zábory zemědělského půdního fondu