Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Příloha a Výkaz zisku a ztráty